Array
(
  [ercbusi_business_legal_name] => 
  [ercbusi_doing_business_as] => 
  [ercbusi_business_category] => 
  [ercbusi_website_url] => 
  [ercbusi_mid] => 
  [ercbusi_authorized_signatory_name] => 
  [ercbusi_business_phone] => 
  [ercbusi_business_email] => 
  [ercbusi_street_address] => 
  [ercbusi_city] => 
  [ercbusi_state] => 
  [ercbusi_zip] => 
  [ercbusi_country] => 
  [ercbusi_business_title] => __N/A
  [ercbusi_payment_type] => 
  [ercbusi_pain_points] => 
  [ercbusi_fees_paid_today] => 
  [ercbusi_average_sales_per_month] => 
  [ercbusi_average_ticket_size] => 
  [ercbusi_store_type] => 
  [ercbusi_business_entity_type] => 
  [ercbusi_if_other] => 
  [ercbusi_registration_number] => 
  [ercbusi_registration_date] => 
  [ercbusi_state_of_registration] => 
  [ercbusi_ein] => 
  [ercbusi_tax_id_type] => 
  [ercbusd_system_name] => 
  [ercbusd_sales_agent_name] => 
  [ercbusd_sales_agent_email] => 
  [ercbusd_tracking_url] => 
)